Wmo-vervoer (regiotaxi) (2024)

In het kort:

 • Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen
 • Je kunt Wmo-vervoer, zoals een regiotaxi, aanvragen via jouw gemeente
 • Voor vervoersvoorzieningen via de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daar hoort ook Wmo-vervoer bij, ofwel vervoer op maat.

Wmo-vervoer (regiotaxi) (1)

Wie komt voor Wmo-vervoer in aanmerking?

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die niet langer in staat zijn om hun vervoer, zoals reizen met de auto, bus of trein, zelfstandig of met behulp van familie of vrienden te regelen.

Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij iemand met een beperking (handicap) of psychische aandoening.

Wmo-vervoer is per gemeente verschillend geregeld. Neem contact op met het Wmo-loket van je gemeente voor meer informatie.

Als je recht hebt op Wmo-vervoer dan krijg je van de gemeente een Wmo-indicatie en een Wmo-vervoerspas waarmee je gebruik kunt maken van het collectieve Wmo-vervoer.

Hoe kan ik Wmo-vervoer aanvragen?

Je kunt Wmo-vervoer, bijvoorbeeld per regiotaxi, deeltaxi of buurtbus aanvragen via het Wmo-loket van je eigen gemeente.

Stappenplan

Het aanvragen van een Wmo-vervoersvoorziening doe je met behulp van onderstaand stappenplan:

 1. Zoek contact met het Wmo-loket of zorgplein van je eigen gemeente.
 2. Geef aan waar je moeite mee hebt, gezien je mobiliteit, bijvoorbeeld een lichamelijke beperking.
 3. Tijdens de aanvraag vindt er een beoordeling plaats waarbij de aanvrager en de gemeente kijken naar de vervoersbehoefte
 4. De gemeente en aanvragen komen gezamenlijk tot een geschikte oplossing komen, zoals een Wmo-vervoerspas
 5. Uiteindelijk beslist de gemeente over het toekennen van een Wmo-indicatie die recht geeft op goedkoper vervoer, bijvoorbeeld met de regiotaxi.
 6. Nadat de gemeente een indicatie heeft afgegeven, is het mogelijk om de Wmo-regiotaxipas aan te vragen.

Na goedkeuring van je aanvraag wordt de pas binnen 5 werkdagen thuisbezorgd.

Pas verloren, kapot of gestolen?

Ben je je Wmo-vervoerspas verloren of is deze defect of gestolen?

Neem dan contact op met je vervoerder.

Hoe werkt Wmo-vervoer?

Nadat je een Wmo-taxipas hebt, is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen vijf ov-zones (25 kilometer) rond je woonadres. Normaliter geldt er een compensatie van 500 vervoerzones per jaar, maar hier kan afhankelijk van de behoefte van worden afgeweken.

Regiotaxi

Wmo-vervoer wordt vaak georganiseerd via de regiotaxi (Wmo-taxi). Met een Wmo-vervoerspas betaal je een lager tarief.

 • Het kortingstarief is alleen bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden, zoals een ritje naar de sportclub, een pretpark, een ontmoetingscentrum, de supermarkt of om familie te bezoeken.
 • De regiotaxi kan ook worden gebruikt voor vervoer naar werk, school of de dagbesteding, maar in dat geval geldt er geen kortingstarief.
 • De regiotaxi brengt je van deur tot deur, ook als je een rolstoel hebt.

Hieronder vind je meer informatie hoe de regiotaxi precies werkt en hoe je een taxirit kunt reserveren.

Buurtbus

De buurtbus rijdt meestal van dorpen die geen goede busverbinding hebben naar plaatsen waar een goede verbinding is met het openbaar vervoer. De voorziening is bedoeld als aanvulling op het streeknet.

De buurbus rijdt volgens een vaste dienstregeling en route.

Vind hier een buurtbus in jouw omgeving.

Vervoer over lange afstand (Valys)

Bij reizen over langere afstanden is er geen vervoer mogelijk via de regiotaxi. Er is dan sprake van meer dan vijf ov-zones of 25 kilometer van je woonadres.

Valys biedt hierin een uitkomst en regelt het vervoer van ouderen of mensen met een chronische ziekte over een langere afstand. Denk aan een familiebezoek of een dagje uit.

Om te kunnen reizen met Valys dien je te beschikken over een Valyspas.

Je komt hiervoor in aanmerking als je beschikt over één van de volgende documenten:

 • Een bewijs dat je gebruikt maakt van Wmo-vervoer via je gemeente (zoals een taxipas)
 • Een bewijs van de gemeente dat je gebruik maakt van een Wmo-rolstoel of -scootmobiel
 • Een gehandicaptenparkeerkaart van je gemeente;
 • Een OV-Begeleiderskaart.

Vraag hier een Valyspas aan.

Hoe werkt de regiotaxi?

Samenvatting:

 • De regiotaxi brengt mensen van deur tot deur en kan 1 of 2 uur van te voren worden besteld, afhankelijk van deregio.
 • Soms rijdt de regiotaxi langs andere adressen om reizigers op te halen of weg te brengen waardoor de reis iets langer kan duren.
 • De taxichauffeur kan indien nodig helpen met in- en uitstappen.
 • De regiotaxi rijdt meestal zeven dagen per week tussen 07:00 en 24:00. Deze tijden kunnen per regio iets verschillen.

Taxirit reserveren

Middels het onderstaande stappenplan kan er een regiotaxi (deeltaxi) worden besteld:

 1. Houd de taxipas bij de hand.
 2. Bel het ritreserveringsnummer van de betreffende regio. Online reserveren is vaak ook mogelijk.
 3. Aan de telefonist(e) kan worden doorgegeven wanneer en waar naartoe de reis gaat.
 4. De telefonist(e) herhaalt de opgegeven ritgegevens en controleert of alles klopt.
 5. Reserveer 1 a 2 uur voor de gewenste ophaaltijd (dit is afhankelijk van de gemeente).
 6. Zorg voor voldoende geld om de regiotaxi te betalen.
 7. Vergeet niet om de taxipas mee te brengen.
 8. Ongeveer 5 minuten voor het arriveren van de taxi krijgt de klant een melding dat de chauffeur eraan komt.
 9. De regiotaxi brengt je van deur tot deur of van deur tot OV-halte/opstapplaats, etc.

Wat zijn de kosten van Wmo-vervoer?

De Wmo-vervoerspas is gratis, maar je betaalt wel de kosten voor de reis die je maakt. De kosten voor de regiotaxi verschillen per locatie en vervoerder

Als vuistregel kun je uitgaan van onderstaande tarieven, maar beter is om contact op te nemen met de vervoerder in jouw woonregio.

TariefKosten instapKosten per kilometer
Wmo€ 1,00 a € 2,00€ 0,14 - € 0,50
OV€ 3,00 a € 4,00€ 0,50 - € 2,00
OV bij negeren advies€ 6,00 a € 7,00€ 1,00 - € 2,00

--> Overzicht vanalleWmo-tarieven per regio

Eigen bijdrage Wmo-vervoer

Voor vervoersvoorzieningen via de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog die is, hangt af van je inkomen en vermogen.

Via de website van het CAK kan men uitrekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Wmo-vervoer (regiotaxi) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5626

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.